יתן ויתנו אחרים חסיד
652
DONATEURS
55%
1,278,642 ₪
OBJECTIF 2,310,000 ₪

Reconnaître le bien, rendre l'amour et continuer sa mission

Le rabbin Yigal Pizem Z״l a travaillé dans la chelihout que le Rabbi de Loubavitch lui a confié dans les Krayot et ses environs depuis plusieurs décennies.
cette activité qui a commencé avec des leçons de Tanya à son domicile a brisé les frontières et traversé les secteurs et des centaines de familles l'ont rejoint dans ce qui est aujourd'hui la communauté Habad du Krayot.

Au fil des ans, à son initiative, ont créé des maisons Habad et des établissements d'enseignement pour tous les âges, et les étudiants, des synagogues et un centre d’étude, le point culminant est la Yeshiva tomhet temimim Chabad Loubavitch dans le Krayot et ses activités que le Rav Igal Pizem a mis en place.

Pendant cette période, la yeshiva s’est développée en quantité et en qualité c'est l'occasion de reconnaître sa gratitude son amour et de poursuivre la mission du rabbin Pizem.
Un don financier permettra de continuer ce que le Rav Pizem a mis en place pour perpétrer sa mémoire.

Que vous soyez tous inscrit et scellé dans le livre de la vie.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations

Reconnaître le bien, rendre l'amour et continuer sa mission

Le rabbin Yigal Pizem Z״l a travaillé dans la chelihout que le Rabbi de Loubavitch lui a confié dans les Krayot et ses environs depuis plusieurs décennies.
cette activité qui a commencé avec des leçons de Tanya à son domicile a brisé les frontières et traversé les secteurs et des centaines de familles l'ont rejoint dans ce qui est aujourd'hui la communauté Habad du Krayot.

Au fil des ans, à son initiative, ont créé des maisons Habad et des établissements d'enseignement pour tous les âges, et les étudiants, des synagogues et un centre d’étude, le point culminant est la Yeshiva tomhet temimim Chabad Loubavitch dans le Krayot et ses activités que le Rav Igal Pizem a mis en place.

Pendant cette période, la yeshiva s’est développée en quantité et en qualité c'est l'occasion de reconnaître sa gratitude son amour et de poursuivre la mission du rabbin Pizem.
Un don financier permettra de continuer ce que le Rav Pizem a mis en place pour perpétrer sa mémoire.

Que vous soyez tous inscrit et scellé dans le livre de la vie.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

Loader
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
652 DONATEURS
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪600
נשות המדרשיה
₪1600
בניהו בן דוד
₪300
אלי אלקיים
₪300
דוד חזן
₪770
שמואל ואסתר ליבליך
₪540
מאיר אייכנשטיין
₪800
שלמה בוסי
₪300
ישראל גרינברג
₪1600
מנחם יוסף רייך
₪1600
אבי באזיס
₪2000
anonyme
לרפואת אורלי בת מסודי
₪100
anonyme
₪180
עדנה מקמל
₪480
אליהו והודיה אביטל
לזכות מנחם מענדל בן הודיה אסתר לאה יוסף יצחק בן הודיה אסתר לאה אליהו בן ליזט הודיה אסתר לאה בת דבורה בריאות שמחה שמירה והגנה זרעא חייא וקיימא משיח וגאולה לכל עמ\"י
₪500
עדנה מקמל
לעילוי נשמת מסעוד בן מסעודה וברוך משה בן אליהו
₪3600
סימה יבדייב
לזכות איזיק בן שלמית, סימה בת שורה שרה, לבריאות ופרנסה טובה. שי בן סימה, שלי בת סימה, גאולה בת סימה, לזיווג טוב. אברהם בן סימה ליר\\\"ש ולהצלחה בכל. ולז\\\"נ הרב יגאל ב\\\"ר שמעון יהודה ע\\\"ה
₪200
anonyme
₪250
אוראל מעטוף
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly