יתן ויתנו אחרים חסיד
573
DONATEURS
53%
1,230,783 ₪
OBJECTIF 2,310,000 ₪

Reconnaître le bien, rendre l'amour et continuer sa mission

Le rabbin Yigal Pizem Z״l a travaillé dans la chelihout que le Rabbi de Loubavitch lui a confié dans les Krayot et ses environs depuis plusieurs décennies.
cette activité qui a commencé avec des leçons de Tanya à son domicile a brisé les frontières et traversé les secteurs et des centaines de familles l'ont rejoint dans ce qui est aujourd'hui la communauté Habad du Krayot.

Au fil des ans, à son initiative, ont créé des maisons Habad et des établissements d'enseignement pour tous les âges, et les étudiants, des synagogues et un centre d’étude, le point culminant est la Yeshiva tomhet temimim Chabad Loubavitch dans le Krayot et ses activités que le Rav Igal Pizem a mis en place.

Pendant cette période, la yeshiva s’est développée en quantité et en qualité c'est l'occasion de reconnaître sa gratitude son amour et de poursuivre la mission du rabbin Pizem.
Un don financier permettra de continuer ce que le Rav Pizem a mis en place pour perpétrer sa mémoire.

Que vous soyez tous inscrit et scellé dans le livre de la vie.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

À PROPOS DE LA CAMPAGNE
Plus d'informations

Reconnaître le bien, rendre l'amour et continuer sa mission

Le rabbin Yigal Pizem Z״l a travaillé dans la chelihout que le Rabbi de Loubavitch lui a confié dans les Krayot et ses environs depuis plusieurs décennies.
cette activité qui a commencé avec des leçons de Tanya à son domicile a brisé les frontières et traversé les secteurs et des centaines de familles l'ont rejoint dans ce qui est aujourd'hui la communauté Habad du Krayot.

Au fil des ans, à son initiative, ont créé des maisons Habad et des établissements d'enseignement pour tous les âges, et les étudiants, des synagogues et un centre d’étude, le point culminant est la Yeshiva tomhet temimim Chabad Loubavitch dans le Krayot et ses activités que le Rav Igal Pizem a mis en place.

Pendant cette période, la yeshiva s’est développée en quantité et en qualité c'est l'occasion de reconnaître sa gratitude son amour et de poursuivre la mission du rabbin Pizem.
Un don financier permettra de continuer ce que le Rav Pizem a mis en place pour perpétrer sa mémoire.

Que vous soyez tous inscrit et scellé dans le livre de la vie.

יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד

Loader
Je souhaite contribuer:
ILS
$USD
EUR
£GBP
573 DONATEURS
תרומה גבוהה
תרומה אחרונה
תרומה פופולרית
₪28
חנה יוכבד גינזבורג
₪100
דוד סולומון
₪200
שניאור סעדי
לעילוי נשמת יהודה עמרם בן מכלוף וברכה יוכבד בת מאיר
₪80
משפחת פויגל קרית אתא
הדסה בת תמר זיווג הגון
₪1800
חיה דבורה גולה
₪50
רונן תייר
₪50
מענדי פרידמן
₪54
אייל שולמן
₪50
מאיר רודריגז
₪18
בנימין קרניאל
₪52
אברהם קמל
₪56
אלה פרסקי
₪18
הדסה שבח
₪101
אסף אוחיון
₪336
אברהם הורוויץ
₪100
עדן לאה קרביץ
₪36
אודליה שרה שטרית
להצלחה ולזיווג מתאים בגו״ר והקמת בית דור ישרים מבורך
₪50
שבתאי פרידמן
₪100
חיים לייבמן
₪36
יפית ליסון